fbpx

חוסן כלכלי

By jona 26 בפברואר 2018

  • משיכת תעשיות חזקות: הטבות בארנונת עסקים לתעשיות עתירות ידע ותעשיות הזנק.
  • יצירת הכנסות עצמיות: פיתוח מודלים עסקיים שיאפשרו לרשות לפעול באיתנות כלכלית.
  • סיוע לעסקים קטנים: איגוד עסקים קטנים, קיצור ופישוט הליך רישוי עסקים.
  • חלוקת הכנסות: פעולה מול הממשלה לחלוקת הכנסות צודקת עם רשויות מקומיות שכנות.